การประชุมชี้แจงการใช้งานระบบสนับสนุนการประชุมออนไลน์จังหวัดนครสวรรค์ 

วัน จันทร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. 

ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมการประชุมชี้แจงการใช้งานระบบสนับสนุนการประชุมออนไลน์จังหวัดนครสวรรค์ สำหรับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครสวรรค์ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Cisco Webex Meetings)