ศูนย์สอบย่อย การทดสอบ O-NET ปีการศึกษา2564 (ร.ร.ลาดยาววิทยาคม ร.ร.ท่าตะโกพิทยาคม ร.ร.ตาคลีประชาสรรค์) รับข้อสอบและกระดาษคำตอบ

วันที่ 10 ก.พ.65 ศูนย์สอบย่อย การทดสอบ O-NET ปีการศึกษา2564 (ร.ร.ลาดยาววิทยาคม ร.ร.ท่าตะโกพิทยาคม ร.ร.ตาคลีประชาสรรค์) รับข้อสอบและกระดาษคำตอบ