สพม.นครสวรรค์ รับข้อสอบและกระดาษคำตอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET)

วันที่ 10 ก.พ.65 เวลา 9.30 น. สพม.นครสวรรค์ รับข้อสอบและกระดาษคำตอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET)