MOE Safety Center สถานศึกษาปลอดภัย

วัน พฤหัสบดี ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น.
นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ได้รับมอบหมายเป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ผ่านระบบ Zoom ในการกล่าวแสดงพลังมั่นใจ สถานศึกษาปลอดภัย สัมภาษณ์ความรู้สึก ครู และนักเรียน ที่ใช้จริง และร่วมรับชมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และพิธีเปิดโครงกรเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะชีวิตในศตวรรษ ที่ 21 โดยมี ดร.อัมพร พินะสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงาน ต่อนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมกล่าวเปิดงาน MOE Safety Center สถานศึกษาปลอดภัย ผ่านระบบทางไกล OBEC Channel