โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 5 โรงเรียนจากทั่วประเทศ ให้เข้าร่วมโครงการถ่ายทำสารคดี Good Classroom : PISA for School The Series  

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม ได้รับการคัดเลือกให้เป็น ๑ ใน ๕ โรงเรียนจากทั่วประเทศ ให้เข้าร่วมโครงการถ่ายทำสารคดี Good Classroom : PISA for School The Series โดยทีมงานเว็ปไซต์ Eduzone ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ซึ่งพิจารณาจากโรงเรียนที่มีความโดดเด่นด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์จากผลการสอบ PISA โดยได้มาถ่ายทำบริบทของโรงเรียน บรรยากาศการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning รวมทั้งสัมภาษณ์ผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครองที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งสารคดีชุดนี้คาดว่าน่าจะเผยแพร่ได้ในช่วงประมาณเดือนเมษายน ๒๕๖๕