วงโยธวาทิตโรงเรียนนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ ครั้งที่ 106

วงโยธวาทิตโรงเรียนนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ ครั้งที่ 106 ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

อำนวยการแสดง โดย ผู้อำนวยการ ดร.จงกล เดชปั้น รองผู้อำนวยการธิชาพร ยอดกัณหา และคณะผู้บริหารโรงเรียนนครสวรรค์
ฝึกซ้อมและควบคุมดูแลโดย คุณครูราชันย์ ชัยศุภสกุล ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความสนับสนุนอย่างดียิ่ง

ขอขอคุณขอมูลและภาพจากเพจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนนครสวรรค์