การอบรม แนวทางการเขียนบทความรายงานการวิจัยและนวัตกรรมการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประชาสัมพันธ์การอบรม ให้กับข้าราชการครูและ บุคลากรในสังกัด ทราบ และ สนใจเข้าร่วมการอบรม เรื่อง แนวทางการเขียนบทความรายงานการวิจัยและนวัตกรรมการจัดการศึกษา รูปแบบ VDO Conference โปรแกรม Google Meet เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการวิจัยให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ในวันเสาร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐น
ดังกล่าว ให้ลงทะเบียนการการอบรม ที่ https://bit.ly/3ooY06y ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕