ลงพื้นที่ติดตามและสังเกตการณ์การจัดเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา การรับเงินบริจาค และการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 11.00 น. ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้นางสาววรัญตรา แก้วสินชัย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นางมณฑิรา บุตโยธี และนางวิลาวัณย์ ฮ้อสิทธิสมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่ติดตามและสังเกตการณ์การจัดเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา การรับเงินบริจาค และการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ณ ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โรงเรียนสตรีนครสวรรค์