การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2565 

วัน จันทร์ ที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น.  ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกอภิภู ติรยาอติพร และนางสาวสุกฤตา สนิทจันทร์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อชี้แจงแนวทางการติตตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ผ่านระบบ Video Conference Zoom Meeting