การฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ของโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์และโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม

วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 การแสดง Gang Show ของลูกเสือ เนตรนารี พิธีมอบวุฒิบัตร และพิธีปิดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ของโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์และโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม โดยได้รับเกียรติจาก นายสมคิด เจริญสุข ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม ขอขอบคุณคณะวิทยากร และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ดำเนินการจัดการฝึกอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ