การประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางและเกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

วัน พุธ ที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางและเกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์