การประชุมคณะกรรมการประเมินความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

วัน พุธ ที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. ว่าที่ร้อยตรีไพศาล ประทุมชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และการแสดงวิสัยทัศน์ ของนางขนิษฐา บรรเลงกลอง นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุม Guest Room สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์