สพม.นครสวรรค์ ประชุมเครือข่ายนักวิจัย โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565

วัน ศุกร์ที่ 21 มกราคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ จัดการประชุมเครือข่ายนักวิจัย โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อสร้างองค์ความรู้และสังคมแห่งปัญญาและชุมนุมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพการศึกษา ซึ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ วัตถุประสงค์การประชุม คือ เพื่อ ชี้แจง โครงการ และแนวทางการจัดการประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2565 (ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564) แนวทางการเขียนรายงานวิจัย และ นวัตกรรมการศึกษา ปฏิทินการประกวดและคัดเลือกผลงานวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา ดีเด่น ในวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 รูปแบบ VDO Conference โปรแกรม Google Meet รหัสห้อง jfc-aqsd-znz เวลา 09.30 น. ผู้เข้าประชุมได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครู เครือข่ายนักวิจัยจากทุกโรงเรียน 37 โรงเรียน และศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมสึกษานครสวรรค์