พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กับ โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่บริการ ภายใต้โครงการศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา ECI Center

วัน พุธ ที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.
ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และ นางวิระดา แก่นกระโทก ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กับ โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่บริการ ภายใต้โครงการศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา Education and Community Improvement Center : ECI Center ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/u/0/folders/10Nx1O1Pb9OcycS9rcanzaQCfuBHS6WkZ