ประชุมแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1/2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ จัดประชุมแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1/2565 เพื่อแจ้งแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และชุมชนทางการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของครูคณิตศาสตร์ สพม.นครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ให้นำรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ครูผู้สอนคณิตศาสตร์มีสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ที่เป็นประโยชน์และสามารถเผยแพร่ได้ เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดมีกระบวนการและแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมครูผู้สอนคณิตศาสตร์ให้จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และมีสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อสร้างเครือข่ายและชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ในสังกัดร่วมกับหน่วยงานภายนอก สอบถามความต้องการในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและปัญหาในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โดยดำเนินจัดประชุม ในวันที่ 17 มกราคม 2524 ผู้เข้าร่วมประชุมคือ ศึกษานิเทศก์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ศึกษานิเทศก์เครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนา ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ประชุมทาง Google Meet เวลา 10.00-12.00 น.