สพม.นครสวรรค์ จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อสร้างองค์ความรู้และสังคมแห่งปัญญา และชุมนุมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพการศึกษา ซึ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ได้ส่งเสริมสนับสนุน กระตุ้นให้ สถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีนวัตกรรมการศึกษาในการปฏิบัติงาน ใช้กระบวนการวิจัยในการปฏิบัติงานทุกตำแหน่ง ทั้งในการบริหาร การจัดการศึกษา และการจัดการเรียนรู้  การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบปรพมาณ ๒๕๖๓ ซึ่งการประชุมในวันนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดแนวทางการจัดการประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 รูปแบบ VDO Conference  โปรแกรม Google Meet รหัสห้องjfc-aqsd-znz เวลา 09.30 น. ผู้เข้าประชุมได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน  รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์