สพม.นครสวรรค์ จัดการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา CEFR ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ จัดการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา CEFR ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รูปแบบ VDO Conference โปรแกรม Google Meet รหัสห้อง jfc-aqsd-znz ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. เพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา CEFR ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2565 ผู้เข้าประชุมได้แก่ ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 1 ท่าน และ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ท่าน ทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน 37 โรงเรียน