การประชุมกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

วัน พุธ ที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. 

ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 1/2565 และ การประชุมผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในการซักซ้อมและทำความเข้าใจการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผ่านระบบทางไกล Google Meeting ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์