ผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนวังข่อยพิทยาเข้ารับการตรวจ ATK ประจำเดือน มกราคม 2565

ผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนวังข่อยพิทยา

เข้ารับการตรวจ ATK ประจำเดือน มกราคม 2565