ปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วัน ศุกร์ ที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น.
ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จำนวน 5 คน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์