การพิจารณาคัดเลือกโครงการพัฒนาศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 

วัน พฤหัสบดี ที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น.

ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมเป็นกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการพัฒนาศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดทำโครงการพัฒนาศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ขึ้น เพื่อยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษาด้านวิชาการร่วมกับโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี และชัยนาท โดยให้โรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาเสนอโครงการเพื่อพัฒนาด้านการศึกษา ด้านบุคลากร และชุมชน ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์