นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียน On Site โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ว่าที่ ร.อ อภิภู ติรยาอติพร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ พร้อมศึกษานิเทศก์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียน On Site ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 มาตรการการรับมือแผนเผชิญเหตุในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมตรวจห้องเรียน โรงอาหาร ศูนย์พักคอย ณ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม โดยมีนายจันทร์เทพจ์ เพ็ชรยิ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กล่าวต้อนรับและรายงานผลการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน On Site