โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ จัดเตรียมการต้อนรับการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา โดยมีการแจ้งข้อราชการ นโยบาย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 5/2564 พร้อมทั้ง มีการจัดทำบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Understanding : MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุณภาพการศึกษา โดย ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ณ ห้องประชุมเทวาบัณฑิต โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ นำทีมต้อนรับโดย ดร.สมบูรณ์ นนท์สกุล ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ ในช่วงบ่าย ว่าที่ร้อยตรีบำรุง พรมเยี่ยม ครูโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานกิจกรรมนำเสนอนวัตกรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม)