สพม.นครสวรรค์ ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

วัน อังคาร ที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. 

ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับ (XYZ) มีการแจ้งหลักการและเทคนิคการเชื่อมโยงแผนระดับชาติสู่แผนพัฒนา การศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดย นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์