การประชุมสัมมนาศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

วัน จันทร์ที่ 27 ชันวาคม 2564
ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มมนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 ในรูปแบบออนไลน์ (ระบบ zoom cloud meeting) ณ ห้องประชุมสพฐ 1 ซึ่งประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการนิเทศการศึกษาเพื่อเชื่อมโยงนโยบายสู่การปฏิบัติ และประชุม มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วางแผน ประสาน เชื่อมโยงแนวทาง พัฒนางานต้านนิเทศการศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านนิเทศการศึกษาให้กับศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน