การประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อตกลงและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วัน ศุกร์ ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30  น.

ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อตกลงและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน2565) และครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564 และ การประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์และข้อตกลง ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) และครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม2565) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาอื่น (1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์