ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียน On Site โรงเรียนพนมรอกวิทยา 

วัน ศุกร์ ที่ 24 ธันวาคม 2564

นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  พร้อมด้วย  นางวิระดา แก่นกระโทก ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางอัจฉรา ทิวาพรภานุกูล นางสาวจิราวรรณ พุ่มต้นวงษ์ ศึกษานิเทศก์ และ  ว่าที่ร้อยเอกอภิภู ติรยาอติพรนักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียน On Site ในภาคเรียนที่ 2/2564 มาตรการการรับมือแผนเผชิญเหตุในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนพนมรอกวิทยา