ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ตามนโยบายการตรวจราชการ โรงเรียนนครสวรรค์

วัน พุธ ที่ 22 ธันวาคม 2564 09.30 น.

ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยนางสาววรัญตรา แก้วสินชัย ปฎิบัตหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับ นายไพศาล  วุทฒิลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ตามนโยบายการตรวจราชการ โดยมีดร.จงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ ร่วมการต้อนรับและนำเสนอผลการรายงานตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการของกระทรวงศึกษาธิการ การเปิดภาคเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมทีมแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ นำโดยนายสกล คลังพลอย  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์  นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์  ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์และศึกษาธิการ ภาค 18 ณ โรงเรียนนครสวรรค์