คณะศึกษานิเทศก์สหวิทยาเขต ร่มเกล้า นวมินท์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์

วันพุธ ที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00น. ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายคณะศึกษานิเทศก์ และนักวิชาการศึกษา นางสัมพรรณ ถวิลไทย นางเมตตา ถวิลไทย นางสาวภัทรภรณ์ น้อยกอ นางสาวอมรรัตน์ แก้วมาลา นางปานัน ชื่นชาติ และ นางสาวสุกฤตา สนิทจันทร์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ ในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 รูปแบบ On Site ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2564 โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวดง มาตรวจ ATK ให้กับ ครู นักเรียน แม่ค้า นักการ และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ครบ 100% โดยผู้ปกครองยินยอมให้นักเรียน มาเรียนในทุกชั้นรวม 25 คน ในวันที่ 13 ธันวาคม 2564 มีนักเรียนมาเรียน 9 คน วันที่ 14 ธันวาคม 2564 มีนักเรียนมาเรียน 2 คน และในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ไม่มีนักเรียนมาเรียน เนื่องจาก ผู้ปกครองไม่ให้นักเรียนมาโรงเรียน เพราะ พื้นที่โดยรอบ โรงเรียน เกิด Cluster มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 28 คน โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ ได้ดำเนินการ ตามมาตรการ Sandbox Safety Zone in School รวมทั้ง 6 มาตรการหลัก 6 มาตรเสริม และ 7 มาตรการเข้ม อย่างเคร่งครัด