สพม.นครสวรรค์ ร่วมงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 (ครั้งที่ 50) ส.บ.ม.ท

วัน อังคาร ที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น.

ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ : อนาคตการจัดการมัธยมศึกษาในศตวรรษที่ 21” และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 (ครั้งที่ 50) โดยพิธีเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการฯ นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวต้อนรับ นางสาวอรพินทร์ เพชรทัตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ดร.วิสิทธิ์ ใจเถิง นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน ประธานในพิธี ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเปิดงาน พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 (ครั้งที่ 50) พร้อมด้วยรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2562 (ครั้งที่ 49) และการเสวนาเรื่อง “พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ : อนาคตการจัดการมัธยมศึกษาในศตวรรษที่ 21” โดย ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ อดีตเลขาธิการสภาการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย