การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์ข้อมูลเบื้องต้น (Basic Data Science) ฟรี!

ข้อมูลมีค่าดั่งทองคำด้วย Data Science


วิทยาศาสตร์ข้อมูลเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับทุกสายงาน
การนำข้อมูลมาวิเคราะห์และวางแผน ช่วยสร้างโอกาสใหม่และขยายการเจริญเติบโต
การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์ข้อมูลเบื้องต้น (Basic Data Science) ฟรี!
ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาทักษะเชิงลึก อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการทำงาน
ผู้เข้ารับการอบรมที่สอบผ่านจะได้รับเกียรติบัตรจาก ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC
รายละเอียดการอบรม
นักเรียน นักศึกษา คุณครู บุคคลทั่วไป ไม่จำกัดสายงานที่มีความสนใจในการวิเคราะห์และวางแผนข้อมูล
สามารถเข้าร่วมอบรมได้ (ผู้สมัครควรมีพื้นฐานการใช้โปรแกรม Microsoft Excel)
อบรมโดยศูนย์บริหารงานพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (HCEC)
โดยหลักสูตร Microsoft Data Science โดยบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
จัดอบรม วันที่ 18-19 ธันวาคม 2564 การอบรมจัดผ่านช่องทางออนไลน์ โดยใช้ระยะเวลา 2 วัน ผู้ผ่านการอบรมต้องเข้าร่วมการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และต้องทำแบบทดสอบหลังการอบรมให้มีคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จึงจะได้รับเกียรติบัตรรับรองการจบหลักสูตร ท่านที่สนใจ สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2564 ผ่าน QR Code