ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร ในการเปิดเรียน รูปแบบ On Site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วัน จันทร์ ที่ 13 ธันวาคม 2564

ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายคณะศึกษานิเทศก์ นางอัจฉรา ทิวาพรภานุกูล นางมณฑิรา บุตโยธี นางวิชิรตา วรธาดาสวัสดิ์ นางวิลาวัณย์ ฮ้อสิทธิสมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ และว่าที่ร้อยเอกอภิภู ติรยาอติพรนักวิชาการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร ในการเปิดเรียน รูปแบบ On Site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 พบว่า เปิดเรียนในระดับชั้น ม. 1 ม. 3 และ ม.6 ตามความสมัครใจ ตามความยินยอมของผู้ปกครอง ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการตรวจ ATK ครบ 100% ส่วนนักเรียนสุ่มตรวจ 10% โรงเรียนมีแผนเผชิญเหตุชัดเจน มีมาตรการหลัก มาตรเสริม และมาตรการเข้ม อย่างเคร่งครัด