พิธีการเปิดศูนย์เรียนรู้พออยู่พอกิน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนโกรกพระ

วัน พุธ ที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 15.00 น.
ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานพิธีการเปิดศูนย์เรียนรู้พออยู่พอกิน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนโกรกพระ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ประจำสหวิทยาเขตวิมานลอย และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ณ โรงเรียนโกรกพระ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์