ศึกษานิเทศก์ ประจำสหวิทยาเขตร่มเกล้า นวมินท์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนพระบางวิทยา ในการเปิดเรียนรูปแบบ On Site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันพุธ ที่ 1 ธันวาคม 2564
ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมยคณะศึกษานิเทศก์ นางส้มพรรณ ถวิลไทย , นางเมตตา ถวิลไทย และ นางสาวภัทรภรณ์ น้อยกอ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนพระบางวิทยา ได้เปิดเรียนรูปแบบ On Site ภาคเรียนที่ 2 ปีการ 2564 นักเรียนมาเรียน ทุกชั้น โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม สลับกันมาเรียนกลุ่มละ 1 สัปดาห์ นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักการ ภารโรง แม่ค้า ทุกคน ในโรงเรียน ตรวจ ATK 100% และได้มาตรการการรับมือ แผนเผชิญเหตุในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ชัดเจน และรัดกุม เป็นไปตามมาตรการ Sandbox: Safety Zone in School โรงเรียนสะอาด และจัดทำป้ายสัญลักษณ์ ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ การรักษาระยะห่าง จุดล้างมือ ตาม 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม และ 7 มาตรการเข้มข้นสำหรับสถานศึกษา