ศึกษานิเทศก์ ประจำสหวิทยาเขตทุ่งหินเทิน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ ในการเปิดเรียน รูปแบบ On Site

วัน พุธ ที่ 1 ธันวาคม 2564 ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายคณะศึกษานิเทศก์ นางอัจฉรา ทิวาพรภานุกูล และนางมณฑิรา บุตโยธี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ ในการเปิดเรียน รูปแบบ On Site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 พบว่า เปิดเรียนในระดับชั้น ม. 6 ตามความสมัครใจ ตามความยินยอมของผู้ปกครอง ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการตรวจ ATK ครบ 100% ส่วนนักเรียนสุ่มตรวจ 10% โรงเรียนมีแผนเผชิญเหตุชัดเจน มีมาตรการหลัก มาตรเสริม และมาตรการเข้ม อย่างเคร่งครัด