นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียน On Site โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ และ โรงเรียนวังบ่อวิทยา

วันพุธ ที่ 1 ธันวาคม 2564 นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นางวิระดา แก่นกระโทก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางอิสริยา พันธุ์เขตกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางสาวธิติวรรณ นันตื้อ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียน On Site ในภาคเรียนที่ 2/2564 มาตรการการรับมือแผนเผชิญเหตุในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ และ โรงเรียนวังบ่อวิทยา