ศึกษานิเทศก์ ประจำสหวิทยาเขตวิมานลอย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนพยุหะพิทยาคม ในการเปิดเรียนรูปแบบ On Site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันพุธ ที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 09.40 น.
ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายคณะศึกษานิเทศก์ นางส้มพรรณ ถวิลไทย , นางเมตตา ถวิลไทย และ นางสาวภัทรภรณ์ น้อยกอ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนพยุหะพิทยาคม ร่วมกับปลัดอำเภอพยุหะคีรี ,สาธารณสุขอำเภอพยุหะคีรี เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนรูปแบบ On Site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตรวจ ATK ครบ 100% และได้ดำเนินการตามมาตรการ Sandbox: Safety Zone in School ได้จัดทำแผนเผชิญเหตุในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ชัดเจน และรัดกุม เป็นไปตามมาตรการ และนักเรียนประเมินตนเองผ่าน applications Thai Stop COVID ทุกวัน และจัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรมรูปแบบ Small Bubble