โครงการพัฒนาศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วัน อังคาร ที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น.
ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยนางมัณฑนา รอทอง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมรับฟังโครงการพัฒนาศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา (Education and Community Improvement Center : ECI Center) จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ ห้องประชุม Guest Room สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์