การประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณตามกรอบคำขอจัดตั้งงบประมาณฯ

วัน อังคาร ที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น.
นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณตามกรอบคำขอจัดตั้งงบประมาณ พร้อมจัดลำดับให้กับโรงเรียน ในสังกัด ที่ขอตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์