โรงเรียนหนองบัว นำคณะทำงานจากศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อำเภอหนองบัว เข้าตรวจเยี่ยมและประเมินความพร้อมเพื่อเปิดเรียนในรูปแบบ On-site

24 พฤศจิกายน 2564
โรงเรียนหนองบัว นำโดยท่าน ผอ.วิฑูรย์ งามนิธิจารุเมธี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครูบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้เตรียมความพร้อมในด้านอาคารสถานที่ และจุดต่าง ๆ เพื่อความพร้อมในการเปิดเรียน On-site ได้ร่วมต้อนรับ คณะทำงานจากศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อำเภอหนองบัว เข้าตรวจเยี่ยมและประเมินความพร้อมเพื่อเปิดเรียนในรูปแบบ On-site ของโรงเรียนหนองบัว