การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ในการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน on site ของสถานศึกษา 

วัน ศุกร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น.

ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ หน่วยตรวจสอบภายใน และกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ในการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน on site ของสถานศึกษา ผ่านระบบการประชุมทางไกล Google Meeting ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์