การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรระยะสั้น พัฒนาศักยภาพครูแนะแนวระดับชั้นมัธยมศึกษา” รุ่นที่ ๑