ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียน On Site ในภาคเรียนที่ 2/2564 โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม

วัน อังคาร ที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นางวิระดา แก่นกระโทก ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางอัจฉรา ทิวาพรภานุกูล นางมณฑิรา บุตโยธี ศึกษานิเทศก์ และ ว่าที่ร้อยเอกอภิภู ติรยาอติพรนักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียน On Site ในภาคเรียนที่ 2/2564 มาตรการการรับมือแผนเผชิญเหตุในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม