โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ จัดการอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะ (วPA)

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ จัดการอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) โดยมีดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นวิทยากร วัน อังคาร ที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์