วิดีโอสาธิตและสถานการณ์จำลอง แนวปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ โควิด 19 ของโรงเรียนนครสวรรค์

วิดีโอสาธิตและสถานการณ์จำลอง แนวปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ โควิด 19 ของโรงเรียนนครสวรรค์

1.กรณีพบนักเรียนที่มีความเสี่ยงที่จุดคัดกรองเข้าโรงเรียน

2.กรณีพบนักเรียนที่มีความเสี่ยงในการรับเชื้อในห้องเรียน 1 ราย

3.กรณีพบนักเรียนที่มีความเสี่ยงในการรับเชื้อในหลายห้องเรียน

4.กรณีพบนักเรียนมีภาวะเสี่ยงที่ห้องเรียน

5. กรณีพบบุคลากรภายในโรงเรียนได้รับความเสี่ยงในการรับเชื้อ

Cr. YouTube Channel Nakhonsawan School https://www.youtube.com/watch?v=dR5VxY39Zvk&t=13s