โครงการเยาวชนไทย “ไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ”

วัน จันทร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น.
ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมการประชุมกับสำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 6 หารือเกี่ยวกับการดำเนินโครงการเยาวชนไทย “ไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงปัญหา เข้าใจและประพฤติปฏิบัติในประเด็นการไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ รับทราบข้อเสียหายร้ายแรงของการทุจริตคอร์รัปชัน ในการนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 6 ได้คัดเลือก สพม.นครสวรรค์ในการขยายผลโครงการฯ ดังกล่าวกับสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 12- 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์