พิธีจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิซาการ (MOU) โครงการสถาบันพระบรมราชชนกสัญจร ระหว่างสถาบันพระบรมราชนก กับโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วัน จันทร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.
นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กาศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและศึกษานิเทศก์ ร่วมพิธีจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการสถาบันพระบรมราชชนกสัญจร ระหว่างสถาบันพระบรมราชนก กับโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ณ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม อ. ลาดยาว จ.นครสวรรค์

ขอบคุณภาพจาก ครูปริวัตร ศรสุรินทร์ ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม