นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง

12 พ.ย. 2564 เวลา 09.00น.
นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผอ.สพม.นว รักษาราชการแทน ผอ.สพม.นว เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอเข้ารับการประเมินเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ของโรงเรียนช่องแคพิทยาคม พร้อมด้วย นายคมกฤช แผนเสือ ศึกษานิเทศก์ โดยมี ผอ.สมจิตร นุชสุข ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นวิทยากรให้ความรู้ ขอขอบคุณนายจักรกฤษณ์ สนอ่วม ผอ.รร.ช่องแคพิทยาคม และคณะครู ที่ให้การต้อนรับ