การตรวจ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์

วัน อังคาร ที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.30 น.
นายชนะ สุ่มมาตย์ ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. นางสาวสาลินี เลิศอัคฆากร สตผ.สพฐ. และ นางสาวศิริพัทธ์ วิบูลย์ธนังกูล สตผ.สพฐ. คณะกรรมการตรวจ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตตรวจราชการที่ 18 ลงตรวจ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ พร้อมด้วย ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย ประธานสหวิทยาเขต ผู้อำนวยการกลุ่ม และ ศึกษานิเทศก์ ณ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์