การตรวจ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตตรวจราชการที่ 18

วัน อังคาร ที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์
นำโดย ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตตรวจราชการที่ 18 โดยมี นายชนะ สุ่มมาตย์ ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. นางสาวสาลินี เลิศอัคฆากร สตผ.สพฐ. และ นางสาวศิริพัทธ์ วิบูลย์ธนังกูล สตผ.สพฐ. รับฟังการนำเสนอในภาพรวมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์